Gedreven. Persoonlijk. Eerlijk.

Advocaat Nymeijer is deskundige op het gebied van Personen- en Familierecht Bekijk werkwijze

De praktijk

Advocaat Nymeijer voor persoonlijk contact, oplossingsgericht denken en juridisch maatwerk

Advocaat Nymeijer

Advocaat Nymeijer voert nu al meer dan twintig jaar praktijk in Geleen; eerst aan de Mauritslaan 6, sinds 2015 aan de Agnes Printhagenstraat 32.
Advocatenpraktijk Nymeijer richt zich voornamelijk op particuliere personen. De praktijk is laagdrempelig en de lijnen zijn kort. U kunt dan ook altijd op korte termijn een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.
Persoonlijk contact, oplossingsgericht denken en juridisch maatwerk staan voorop, daarmee zijn immers de belangen van cliënten het best gediend.
Bij Advocatenpraktijk Nymeijer kunt u altijd rekenen op een professionele, gedreven en klantgerichte advocaat.
U zult willen weten aan wie u uw zaak in handen geeft en daarom is het eerste kennismakingsgesprek altijd kosteloos. Mr. Nymeijer neemt uw zaak met u door en u krijgt een inschatting van tijdsduur, slagingskans en de te verwachten kosten.
Daarna beslist u of u uw juridische traject met Advocatenpraktijk Nymeijer wilt voortzetten.

Wellicht komt u in aanmerking voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. In dat geval verzorgt Advocatenpraktijk Nymeijer de aanvraag hiervan voor u (zie voor meer informatie hierover Veelgestelde vragen).
Mr. Nymeijer richt zich met name op het Personen- en Familierecht, dit rechtsgebied heeft zijn speciale belangstelling. Hij houdt zijn vakkennis actueel door regelmatige scholing en het volgen van postdoctoraal onderwijs.
Heeft u vragen over het bovenstaande of wilt u meer weten over de mogelijkheden van juridische bijstand door Advocatenpraktijk Nymeijer? Twijfel niet en neem contact op met mr. Nymeijer. Hij neemt graag de tijd voor u.

Nader onderzoek

Vakgebieden

Een advocaat voor Familiezaken en Werk, Wonen en Inkomen

Advocaat Nymeijer verleent diensten op het gebied van:

 • echtscheiding;
 • einde samenwoning;
 • kinderalimentatie;
 • partneralimentatie;
 • ouderschapsplan;
 • omgangsregelingen;
 • co-ouderschap;
 • ouderlijk gezag;
 • naamswijziging;
 • ontkenning vaderschap;
 • boedelverdeling;
 • ondertoezichtstelling;
 • uithuisplaatsing;
 • arbeidsrecht;
 • huurrecht;
 • burenrecht;
 • sociaal zekerheidsrecht;
 • participatiewet;
 • Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning);
 • Contractenrecht;
 • onrechtmatige daad en wanprestatie.

Werkwijze van advocaat Nymeijer

Een eenvoudige en overzichtelijke procedure

Het eerste gesprek

Een eerste (oriënterend) gesprek vindt plaats na een telefonische afspraak.

Mr. Nymeijer nodigt u uit op zijn kantoor en tijdens deze eerste kosteloze afspraak (gemiddelde tijdsduur 60 minuten) neemt mr. Nymeijer de zaak met u door. U krijgt een inschatting van tijdsduur, slagingskans en de te verwachten kosten.

Wellicht hebt u voor uw zaak relevante documenten meegebracht, mr. Nymeijer zal deze dan met u doornemen.

Aanvang van de werkzaamheden

Binnen twee dagen neemt u contact op met de praktijk om door te geven of u uw zaak in handen wilt geven van Advocatenpraktijk Nymeijer.

Als u besluit dat mr. Nymeijer uw belangen zal behartigen, start hij zijn werkzaamheden voor u. U wordt doorlopend op de hoogte gehouden over de voortgang van uw zaak en de te nemen juridische stappen.

Financiële afhandeling

De werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief.

De rekening wordt vastgesteld door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het overeengekomen uurtarief. Een vaste honorariumafspraak vooraf behoort, waar passend, tot de mogelijkheden.

Mr. Nymeijer kan geen garantie op succes geven. Zijn inzet en inspanningen zijn uiteraard gericht op het best mogelijke resultaat.

Wilt u meer weten over wat Mr. Nymeijer voor u kan betekenen?

Ingang van Advocatenpraktijk Nymeijer

Veelgestelde vragen

Heldere antwoorden op belangrijke vraagstukken

Kom ik in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand?

Om te kunnen beoordelen of men in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand ( een toevoeging genoemd ) zijn er meerdere zaken van belang. Eerst wordt er door de Raad voor Rechtsbijstand inhoudelijk beoordeeld of er voor het probleem of zaak waarvoor bijstand wordt gevraagd, wel een advocaat nodig is of dat bijvoorbeeld het juridisch loket evengoed hulp kan verlenen. Bovendien moet het wel om een juridisch probleem gaan en mag er geen sprake van zijn, dat u ook zelf het probleem kunt oplossen. Als het om een financieel geschil gaat moet de zaak ook voldoende belang hebben.

Vervolgens wordt er gekeken naar uw (fiscaal-)inkomen en vermogen van twee jaar
geleden. Dit heet het peiljaar. Grofweg kan worden gezegd, dat indien men in het peiljaar een inkomen had van minder dan € 26.000,– (alleenstaanden) of € 37.000,– (gehuwd, samenwonend of eenoudergezin) men in aanmerking komt voor een toevoeging.
Heeft men echter in het peiljaar een vermogen (in box 4) van meer dan ruim € 21.000,– of € 42.000,–, dan komt men weer niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Wat is de hoogte van mijn eigen bijdrage?

Komt men in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan moet ook de rechtzoekende toch een gedeelte van de kosten van juridische bijstand zelf betalen; de eigen bijdrage.
Naarmate het inkomen van een rechtzoekende hoger is, is ook de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage hoger.
Het fiscaal inkomen in het peiljaar is hiertoe in vijf schijven verdeeld en in iedere opvolgende schijf is de eigen bijdrage hoger. Eigen bijdragen lopen op van € 196,– in de eerste schijf tot € 849,– in de hoogste schijf. In familierechtelijke zaken gelden andere bedragen; de laagste eigen bijdrage is € 340,–.

Voor gedetailleerde informatie over het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en de hoogte van de eigen bijdragen kan men uitstekend terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand

Ik heb ook een rechtsbijstandsverzekeraar. Zal ik deze inschakelen?

Als men een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, is het vanzelfsprekend dat men daar een beroep op wil doen als men rechtsbijstand nodig heeft. Daarvoor heeft men immers die polis afgesloten en er de premies voor betaald.

Wel is het zaak om er eerst de polis op na te kijken of de aard van de rechtsbijstand die men nodig heeft, wel onder de dekking valt, die de polis biedt. Er zijn bijvoorbeeld maar weinig rechtsbijstandsverzekeraars die polissen aanbieden, waarop ook in geval van een echtscheidingsprocedure een beroep kan worden gedaan.

Ik ben ontslagen tijdens mijn proeftijd. Mag dat?

Ja, dat mag. Als er bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst een proeftijd is overeengekomen, dan kan gedurende deze proeftijd zowel de werkgever alsook de werknemer, de arbeidsovereenkomst op ieder moment en zelfs zonder opgave van redenen beëindigen. Deze proeftijd moet wel schriftelijk in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd en mag ook niet langer duren dan een of twee maanden, afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst en of dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wanneer is iemand aansprakelijk?

Als men tijdens zijn werkzaamheden voor zijn werkgever slachtoffer van een bedrijfsongeval wordt, is de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt. Dit is ook zo, als de werkgever geen enkele schuld heeft aan het gebeuren van het ongeval en ook als hij alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen, die van hem verwacht hadden mogen worden. Op de werkgever rust een risicoaansprakelijkheid. Slechts ingeval van opzet of grove schuld van de werknemer, waardoor hem tijdens zijn werkzaamheden een bedrijfsongeval is overkomen, is dit anders. Dan is niet de werkgever aansprakelijk, maar moet de werknemer zijn eigen schade dragen.

Mag mijn werkgever de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen?

Ja, ook een arbeidsovereenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan kan tussentijds worden opgezegd. Ook deze mogelijkheid moet dan wel weer schriftelijk in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen.

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een sinds 1 maart 2009 wettelijk voorgeschreven overeenkomst tussen de ouders. Het moet tegelijk met het echtscheidingsverzoek worden ingediend bij de Rechtbank.

Wat moet er in het ouderschapsplan staan?
Het ouderschapsplan dient minimaal de volgende punten te bevatten:
– dat de ouders gezamenlijk belast zijn met het ouderlijk gezag over hun kind(eren);
– de wijze waarop ouders na de scheiding de zorg- en opvoedingstaken verdelen;
– de wijze waarop zij elkaar zullen informeren en raadplegen;
– dat de ouders weten dat het ouderlijk gezag ook betekent dat beide ouders verplicht zijn de ontwikkeling van de relatie tussen zijn of haar kind met de andere ouder te bevorderen;
– de (verdeling van) de verzorging en opvoeding;
– dat de ouders zich er bewust van zijn dat hun kind recht heeft op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders;
– dat de ouders de kinderen op een bij de leeftijd van de kinderen passende wijze betrokken hebben bij de totstandkoming van het plan.

Wanneer bestaat er een recht op kinderalimentatie en wie moet dan wat betalen?

Beide ouders zijn verplicht om bij te dragen in de kosten van opvoeding en verzorging van hun kinderen, ook na de echtscheiding. Er zijn tabellen gemaakt, de zogenaamde Nibudnormen, waarin de kosten van de kinderen zijn af te lezen bij een bepaald inkomen van de ouders. De kosten zijn afhankelijk van het netto gezinsinkomen, de leeftijd(en) en van de hoeveelheid kinderen in het gezin.

Wie wat moet betalen, hangt met name af van de draagkracht van beide ouders. Deze draagkracht wordt met elkaar vergeleken in combinatie met de kosten van de kinderen. Er wordt daarbij uitgegaan van de inkomenssituatie zoals die was vlak voor de scheiding. De kosten van de kinderen moeten dan ingevuld worden in verhouding met de draagkracht van beide ouders.

Wat moet ik doen als mijn partner weigert een afspraak te maken over kinderalimentatie?

Als één van de ouders weigert bij te dragen, dan kan de andere ouder een verzoek neerleggen bij de Rechtbank om de kinderalimentatie in een beschikking vast te leggen. Raadpleeg daarover een advocaat.

Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Wat houdt dat in?

Dit houdt in dat al jullie bezittingen van jullie gezamenlijk zijn. Dit geldt zowel voor de positieve vermogensbestanddelen, als voor de schulden. Bij een scheiding moeten die in principe gelijk tussen jullie verdeeld worden.

Mijn partner en ik hebben huwelijks/partnerschapsvoorwaarden op laten stellen. Ik begrijp niet wat dat voor mij betekent.

Huwelijksvoorwaarden zijn er in meerdere soorten en de inhoud kan en zal geheel verschillend zijn, afhankelijk van wat partijen voor ogen staat. Omdat in de praktijk blijkt dat uitleg van huwelijkse voorwaarden erg ingewikkeld is, adviseer ik je om een advocaat of notaris te raadplegen die met jou, of met jou en jouw partner samen bespreekt wat de inhoud is van jullie huwelijksvoorwaarden en de consequenties daarvan bij echtscheiding.

Contactgegevens

Neem contact op met Advocatenpraktijk Nymeijer

Advocatenpraktijk Nymeijer

U kunt Advocatenpraktijk Nymeijer vinden op post- en kantooradres:

Advocatenpraktijk Nymeijer
Agnes Printhagenstraat 32
6161 EK Geleen

De praktijk is telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 13.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 046-474 02 96.

Indien er niemand aanwezig is om uw oproep te beantwoorden, kunt u een boodschap achterlaten. Bij terugkomst neemt mr. Nymeijer persoonlijk contact met u op.

Contactformulier

U kunt tevens het onderstaande contactformulier invullen. Mr. Nymeijer zal u dan zo spoedig mogelijk telefonisch dan wel via e-mail benaderen.

Het is uiteraard altijd mogelijk een mailbericht te sturen naar advocatenkantoor-nymeijer@hetnet.nl
Mr. Nymeijer zal uw mail persoonlijk beantwoorden.

Handige links

Bent u op zoek naar aanvullende informatie?

Advocatenorde
Op deze site vindt u onder andere informatie over de algemene werkwijze van een advocaat en leest u wat u kunt doen als u niet tevreden bent over uw advocaat.
https://www.advocatenorde.nl/

vFAS (vereniging van familierechtadvocaten en scheidingsmediators)
Dit is de site van de landelijke specialisatievereniging van familierechtadvocaten
https://www.verenigingfas.nl/

UWV (uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen)
Hier vindt u informatie van UWV voor particulieren, bijvoorbeeld over uitkeringen van UWV, zoals WW, WIA en Wajong. Ook U vindt hier alle formulieren van UWV voor particulieren, gesorteerd op onderwerp.
http://www.uwv.nl/

Rechtspraak
Op deze site vindt u informatie over het Nederlandse rechtssysteem.
https://www.rechtspraak.nl/

Raad voor de Rechtsbijstand
Site voor informatie over gefinancierde rechtshulp. U leest op deze site onder meer onder welke voorwaarden u in aanmerking komt voor een bijdrage in uw advocaatkosten.
http://www.rvr.org/

Informatie over de Overheid
Deze site geeft informatie over wetten en andere regelgeving. Op de site vindt u informatie over de diensten van alle overheden.
www.overheid.nl

Landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen (LBIO)
Het LBIO staat voor Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Dit is een overheidsinstantie die voor u partner- en/of kinderalimentatie incasseert als dit bedrag niet wordt betaald.
https://www.lbio.nl/